wyszukaj poprzez

Zasady przyjmowania członków

Zasady przyjmowania członków określa STATUT Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych w Rozdziale III:

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba wykonująca zawód tłumacza audiowizualnego, która:

  • złoży deklarację członkowską na piśmie,
  • przedstawi rekomendacje dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia,
  • udokumentuje swój dorobek w zakresie tłumaczeń utworów audiowizualnych i otrzyma pozytywną opinię władz Stowarzyszenia lub powołanej przez nie Komisji Kwalifikacyjnej,
  • opłaci wpisowe,
  • zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

  Jeśli więc chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych, wystarczy pobrać ze strony deklarację członkowską , wypełnić, uzyskać podpisy dwóch członków wprowadzających i odesłać na adres Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych. Decyzja zostanie podjęta na najbliższym zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych.

   Decyzją Zarządu z dnia 4 marca 2010, zgodnie ze Statutem, członkiem STAW-u może być także osoba nie posiadająca jeszcze dorobku w zakresie tłumaczeń utworów audiowizualnych, ale która chciałaby wesprzeć działalność Stowarzyszenia głosem doradczym lub po prostu składkami. Po indywidualnym rozpatrzeniu kandydatury przez Zarząd, przysługiwałoby jej prawo do zostania członkiem wspierającym (Statut roz. III, par. 11, 13, 18, 19).