wyszukaj poprzez

Statut Stowarzyszenia Tłumaczy Audio-Wizualnych

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych, i w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej w brzmieniu STAW.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób wykonujących zawód tłumacza audiowizualnego.

§ 3

Tłumaczami audiowizualnymi w rozumieniu tego Statutu są tłumacze warstwy językowej utworów audiowizualnych, dialogiści, redaktorzy, autorzy opracowań tekstów do wersji lektorskich, napisów, dubbingu itp., to jest wszyscy twórcy polskich wersji warstwy językowej filmów obcojęzycznych i innych obcojęzycznych utworów audiowizualnych, a także twórcy obcojęzycznych wersji warstwy językowej polskich utworów audiowizualnych, zajmujący się tym zarobkowo.

§ 4

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 2. W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw.

§ 5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Cele Stowarzyszenia to:

 • integracja środowiska zawodowego tłumaczy audiowizualnych;
 • podnoszenie poziomu jakościowego polskich i obcojęzycznych wersji językowych utworów audiowizualnych;
 • podnoszenie prestiżu zawodu tłumacza audiowizualnego;
 • ochrona praw i interesów tłumaczy audiowizualnych.

§ 9

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:

 • reprezentowanie tłumaczy audiowizualnych w kraju i za granicą, w tym w organizacjach międzynarodowych;
 • doskonalenie warsztatu translatorskiego oraz rozwijanie wrażliwości twórczej członków Stowarzyszenia, a także pogłębianie ich wiedzy o sztuce przekładu audiowizualnego;
 • działalność wydawniczą, jak wydawanie podręczników dla tłumaczy, prac naukowych i innych, a także naukową, oświatową, kształceniową, szkoleniową, jak: organizowanie warsztatów, konferencji, kursów itp. skierowaną do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od przynależności do Stowarzyszenia.
 • stworzenie systemu oceny kwalifikacji tłumaczy audiowizualnych i ich certyfikowania, oraz zarządzanie tym systemem;
 • działanie na rzecz powstania w kraju niezależnego systemu oceny, krytyki i recenzji rozpowszechnianych przekładów audiowizualnych;
 • ustanowienie i przyznawanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w zakresie przekładu audiowizualnego, a także za działanie na rzecz środowiska tłumaczy audiowizualnych;
 • działania na rzecz ochrony praw majątkowych i osobistych tłumaczy audiowizualnych, w tym:
  • działania na rzecz objęcia możliwie najlepszą ustawową ochroną praw tej grupy twórców w polskim prawie autorskim, z uwzględnieniem ich prawa do tantiem autorskich, oraz na rzecz pełnego przestrzegania przepisów tego prawa dotyczących tych twórców;
  • działania na rzecz ustawowego uregulowania statusu zawodu tłumacza audiowizualnego i stworzenia samorządu zawodowego tłumaczy audiowizualnych;
  • reprezentowanie środowiska tłumaczy audiowizualnych wobec zleceniodawców w kwestii stawek autorskich i innych spraw, istotnych w punktu widzenia całego środowiska.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie zrzesza członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba wykonująca zawód tłumacza audiowizualnego, która:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie,
 • przedstawi rekomendacje dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia,
 • udokumentuje swój dorobek w zakresie tłumaczeń utworów audiowizualnych i otrzyma pozytywną opinię władz Stowarzyszenia lub powołanej przez nie Komisji Kwalifikacyjnej,
 • opłaci wpisowe,
 • zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający są przyjmowani i odwoływani uchwałą Zarządu.

§ 14

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w realizację działań zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, w tym do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego podczas wyborów do władz i wybieralnych organów Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału we wszelkich przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • rekomendowania kandydatów na członków Stowarzyszenia,

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia,
 • regularnego opłacania składek.

§ 17

Członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 70 lat, są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków, a na zaproszenie także pozostałych władz Stowarzyszenia; poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 20

Członkowie honorowi nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 21

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 • wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres pół roku,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 22

Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie powinno być złożone na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,

§ 24

Kadencja władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej (zwanych w dalszych postanowieniach Statutu Władzami wybieralnymi) trwa cztery lata, a ich wyboru spośród członków zwyczajnych dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§ 25

 1. Członkowie Władz wybieralnych pełnią swoje funkcje honorowo.
 2. Nie można być członkiem tej samej Władzy wybieralnej przez więcej niż dwie kolejne kadencje.
 3. Nie można być jednocześnie członkiem dwóch lub więcej Władz wybieralnych w danej kadencji.

§ 26

W przypadku śmierci, obłożnej choroby, utraty członkostwa w Stowarzyszeniu lub rezygnacji z pełnionej funkcji członka władz Stowarzyszenia władze te mogą w trakcie trwania kadencji dokooptować do swego grona nowego członka z tym, że łączna liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków tych władz pochodzących z wyboru.

§ 27

O ile przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni przez władze Stowarzyszenia goście.
  • § 29

   Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

   § 30

   Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

   § 31

   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.

   § 32

   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

   • z własnej inicjatywy,
   • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
   • na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

   § 33

   1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
   2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia musi się odbyć najpóźniej w terminie 6 tygodni od daty złożenia wniosku.
   3. W przypadku gdy Zarząd Stowarzyszenia nie dopełni wymogu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie przewidzianym w ust. 3. niniejszego paragrafu, inicjatywa zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje wnioskodawcom.

   § 34

   Zwołując Walne Zebranie Członków należy w pisemnym powiadomieniu określić pierwszy i drugi termin, miejsce i porządek obrad.

   § 35

   Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów:

   • w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia:
   • w drugim terminie – przy obecności co najmniej 1/5 liczby członków Stowarzyszenia.

   § 36

   Głosowania są jawne, chyba że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej lub jeśli co najmniej trzech uprawnionych uczestników Walnego Zebrania Członków zgłosi wspólny wniosek o utajnienie głosowania nad wskazaną uchwałą. W takim przypadku przewodniczący Walnego Zebrania Członków zarządza głosowanie tajne.

   § 37

   Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

   • określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
   • uchwalanie zmian statutu,
   • wybór i odwoływanie wszystkich Władz wybieralnych,
   • udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
   • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej i uchwalanie budżetu,
   • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
   • podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i odwoływania członków honorowych,
   • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
   • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
   • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
   • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

   § 38

   Zarząd jest powołany i uprawniony do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

   § 39

   Zarząd składa się z 3-5 osób i wybiera ze swego grona prezesa i jednego lub dwóch wiceprezesów.

   § 40

   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes Zarządu.

   § 41

   Do kompetencji Zarządu należą:

   • realizacja celów Stowarzyszenia,
   • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
   • sporządzanie planów pracy i budżetu,
   • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
   • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
   • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
   • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
   • przyjmowanie i skreślanie członków,
   • powoływanie i rozwiązywanie stosownie do potrzeb komisji problemowych i zespołów roboczych, a także nadzór nad ich pracami,

   § 42

   Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

   § 43

   Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wyłania ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.

   § 44

   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

   • kontrolowanie działalności Zarządu,
   • przedstawianie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
   • występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków i posiedzenia Zarządu,
   • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
   • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

   § 45

   Członkowie komisji i zespołów roboczych, powołanych przez Zarząd, wybierają ze swego grona przewodniczącego, który stosownie do potrzeb może być zapraszany przez Zarząd na jego posiedzenia i brać w nich udział z głosem doradczym.

   ROZDZIAŁ V
   MAJĄTEK I FUNDUSZE

   § 46

   Majątek Stowarzyszenia powstaje:

   • ze składek członkowskich,
   • z darowizn, spadków, zapisów,
   • z dotacji i subwencji,
   • z ofiarności publicznej
   • z działalności wymienionej w § 9 punkt c. niniejszego Statutu

   § 47

   1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
   2. Wszelkie dochody Stowarzyszenia są przeznaczane wyłącznie na realizację jego celów statutowych.
   3. Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   § 48

   Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia w ramach budżetu oraz innych ograniczeń ustalonych przez Statut lub uchwałę Walnego Zgromadzenia członków podejmuje Zarząd.

   § 49

   Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

   ROZDZIAŁ VI
   POSTANOWIENIA końcowe

   § 50

   Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

   § 51

   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.